Konu: Dana Etinin Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Ambalajlama Yöntemleri ve Depolama Süresinin Etkisi

Kurum: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma: Ümran ÇİÇEK, Şeniz KARABIYIKLI, Duygu ÇABUK, Berna İYİEKMEKÇİ, Hoşgeldi KURBANDURDİYEV, Hande CEVAHİROĞLU

Bu çalışma ile +4 oC’de 7 gün süre ile açık tabakta (K), streç film ile sarılı tabakta (ST) ve vakum ambalajlanmış (VA) olarak depolanan dana etlerinin bazı  izikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fizikokimyasal özelliklerdeki değişimleri belirlemek amacıyla depolamanın 0., 1., 4. ve 7. günlerinde alınan örneklerde pH, titrasyon asitliği (TA), renk (L*a*b*) ve su aktivitesi (aw) değerleri ölçülmüştür.

Mikrobiyolojik özelliklerindeki değişimleri belirlemek amacıyla ise aynı örnekleme aşamalarında toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB) sayımı ve Salmonella ve Escherichia coli O157 analizleri yapılmıştır. Depolama süresince VA grubunun pH değerinde önemli bir artış gözlenmemesine karşın (p>0,05), ST ve K grubunun pH değerlerindeki artış istatistiki olarak önemli bulunmuştur (p<0,05).

K grubunun TA değerinin depolama süresince artma eğilimi göstermesine karşın, ST grubunun TA değeri 4. günden itibaren düşmüştür (p<0,05). Kurumaya bağlı olarak K  grubunun L*a*b* değerleri depolama süresince düşme eğilimi göstermiştir (p<0,05).

Depolama başlangıcında yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda TMAB sayımları ortalama olarak 5,56 log-kob/g olarak belirlenirken, örneklerin %75’inin Salmonella pozitif, %50’sinin ise E. coli O157 pozitif sonuç verdiği tespit edilmiştir. Depolama sonunda TMAB sayımı VA grubu için ortalama 8,26 log-kob/g, ST grubu için ortalama 10,32 log-kob/g ve K grubu için ortalama 8,83 log-kob/g olarak tespit edilmiştir. ST grubu dışındaki tüm örneklerde depolama boyunca Salmonella tespit edilmiş olup, 24 saatlik depolama sonunda örneklerde E. coli O157’ye rastlanmamıştır.

Mikrobiyolojik analizlerden elde edilen sonuçlar başlangıç florasında mevcut olan mikroorganizmaların depolama boyunca gelişerek sayısını artırdığını göstermiş olup, güvenli koşullarda depolamada başlangıç yükü kadar ambalajlama yönteminin de mikrobiyal üreme hızı üzerinde etkili olduğunu vurgulamaktadır. Et örneklerinin fizikokimyasal özellikleri üzerine ambalajlama yöntemlerinin etkileri kıyaslandığında, vakum paketleme yönteminin parça dana etinin marketlerde depolama ve satış sırasında kalite özelliklerini korumada daha etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Dana eti, vakum paketleme, renk, başlangıç mikroflorası, E. coli O157, Salmonella

Araştırmanın tüm içeriğini okumak için tıklayın (PDF)